ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
हिन्दी में
 
 
 

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ

ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು

Latest Updates
12-01-2023CEN 01/2019 - ಹಂತ- 5 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸುತ್ತು 2

11-01-2023CEN 01/2019 - ಹಂತ- 5 - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ

05-01-2023CEN 01/2019 - ಹಂತ- 5 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

27-12-2022CEN 01/2019 - DV ಗಾಗಿ ಇ-ಕಾಲ್ ಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

27-12-2022RRC CEN 01/2019 ಸೂಚನೆ - ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರಿತ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸೂಚನೆ

23-12-2022CEN 01/2019 -ಹಂತ- 6 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸುತ್ತು 3

23-12-2022RRC CEN 01/2019 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು - ಶಾರೀರಿಕ ದಕ್ಷತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪಿಇಟಿ) ಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್‌

13-12-2022: RRC CEN 01/2019 - ಶಾರೀರಿಕ ದಕ್ಷತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪಿಇಟಿ) ಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ CBT ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ

06-12-2022: RRC CEN 01/2019 - ಅನುಬಂಧ ನಂ.2 ಗೆ ಕೊರಿಜೆಂಡಮ್ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4
06-12-2022: CEN 01/2019 -ಹಂತ- 6 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು
24-11-2022: CEN 01/2019 - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫಿಟ್ / ಅನರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ
07-11-2022: CEN 01/2019 - ಎಂಪಾನೆಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಮಾಧ್ಯಮ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ

 

ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.01/2018


ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕೆನಿಸಿಯನ್ ಹುದ್ದೆಗಳು


Click here for Detailed CEN 1/2018


Click here to view all Notices

Click here to view all Results

ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.02/2018


7 ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನ ಲೆವೆಲ್ -1 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು


Click here for Detailed CEN 2/2018


Click here to view all Updates

Click here to view all Results

ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.03/2018


ಜೆಇ / ಸಿಎಂಎ / ಡಿಎಂಎಸ್


Click here for Detailed CEN 3/2018


Click here to view all Updates

Click here to view all Results

Refund of Fees for Valid Objections to Questions of CBT-1 & CBT-2

ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.01/2019


NTPC G/UG Categories


Click here for Detailed CEN 1/2019


Click here to view all Updates

Click here to view all Results

ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.02/2019


Paramedical Categories


Click here for Detailed CEN 2/2019


Click here to view all Updates

Click here to view all Results

ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.03/2019


Miniteriral Categories


Click here for Detailed CEN 3/2019


Click here to view all Updates

Click here to view all Results

RRC ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.01/2019


Level-1 Posts (7th PC)


Click here for Detailed CEN RRC 1/2019Click here to view all Updates

Click here to view all Results

Copyright © Railway Recruitment Board, Bengaluru 2012 All rights reserved
Designed by:- RRB/Bengaluru & Hosted at: NIC