ರೈ.ನೇ.ಮ, ಬೆಂಗಳೂರು

 
 
 


ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ


ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ,ಬೆಂಗಳೂರು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ
09-01-2024CEN 03/2019 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

03-01-2024CEN 01/2019 - Level - 6 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

29-12-2023CEN 01/2019 - Level - 2 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

29-12-2023CEN 01/2019 - Level - 3 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

29-12-2023CEN 01/2019 - Level - 5 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

28-12-2023 CEN 01/2019 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

28-12-2023 CEN 01/2019 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

28-12-2023 CEN 01/2019 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

21-12-2023CEN 01/2019 - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ

19-12-2023 CEN 03/2019 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

18-12-2023CEN 01/2019 - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ

18-12-2023CEN 01/2019 - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ

04-12-2023 CEN 03/2019 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

28-11-2023 CEN 01/2019 - Level - 3 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

27-11-2023CEN 01/2019 - Level - 2 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

28-11-2023CEN 01/2019 - Level - 5 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

02-11-2023CEN 01/2019 - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ

28-10-2023CEN 01/2019 - Level - 2 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

28-10-2023CEN 01/2019 - Level - 3 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

28-10-2023CEN 01/2019 - Level - 5 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

28-10-2023CEN 01/2019 - Level - 2 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

28-10-2023CEN 01/2019 - Level - 3 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

28-10-2023CEN 01/2019 - Level - 5 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

03-10-2023CEN 01/2019 - Level - 6 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

28-09-2023CEN 01/2019 - Level - 2 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

28-09-2023CEN 01/2019 - Level - 2 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

26-09-2023CEN 01/2019 - Level - 3 and 5 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

25-09-2023CEN 01/2019 - Level - 3 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

25-09-2023CEN 01/2019 - Level - 3 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

19-09-2023CEN 01/2019 - Level - 5 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

19-09-2023CEN 01/2019 - Level - 6 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

19-09-2023CEN 01/2019 - Level - 5 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

08-09-2023CEN 01/2019 - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ

01-09-2023CEN 01/2019 - Level - 2 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

01-09-2023CEN 01/2019 - Level - 2 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

14-08-2023CEN 01/2019 - Level - 3 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

14-08-2023CEN 01/2019 - Level - 3 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

10-08-2023CEN 01/2019 - Level - 6 - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ

10-08-2023CEN 01/2019 - Level - 5 ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

10-08-2023CEN 01/2019 - Level 5 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

03-08-2023CEN 01/2019 - Level - 6 ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

27-07-2023CEN 01/2019 - Level - 2 ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

27-07-2023CEN 01/2019 - Level 2 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

27-07-2023CEN 01/2019 - Level-2,3,5 and 6 - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ

20-07-2023CEN 01/2019 - Level 3 and Level 5 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

19-07-2023CEN 01/2019 - Level 3 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

19-07-2023CEN 01/2019 - Level- 5 ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

19-07-2023CEN 01/2019 - Level - 3 ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

19-07-2023CEN 01/2019 - Level- 5 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

14-07-2023CEN 03/2018 - JEs - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

14-07-2023CEN 01/2018 - Technicians - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು

06-07-2023CEN 01/2019 - Level- 6 - ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

06-07-2023CEN 01/2019 - Level- 6 - ವಲಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು


 


केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना No.01/2024


सहायक लोको पायलट


विस्तृत सीईएन के लिए यहां क्लिक करें
केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना No.01/2018


सहायक लोको पायलट and विभिन्न तकनीशियन पद


Click here for Detailed CEN 1/2018


Click here to view all Notices

Click here to view all Results

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना No.02/2018


Level-1 Posts (7th PC)


Click here for Detailed CEN 2/2018


Click here to view all Updates

Click here to view all Results

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना No.03/2018


JE / CMA /DMS


Click here for Detailed CEN 3/2018


Click here to view all Updates

Click here to view all Results

Refund of Fees for Valid Objections to Questions of CBT-1 & CBT-2

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना No.01/2019


NTPC G/UG Categories


Click here for Detailed CEN 1/2019


Click here to view all Updates

Click here to view all Results

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना No.02/2019


Paramedical Categories


Click here for Detailed CEN 2/2019


Click here to view all Updates

Click here to view all Results

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना No.03/2019


Miniteriral Categories


Click here for Detailed CEN 3/2019


Click here to view all Updates

Click here to view all Results

Copyright © Railway Recruitment Board, Bengaluru 2012 All rights reserved
Designed by:- RRB/Bengaluru & Hosted at: NIC